ท่านต้องการให้ อบต.นายม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 45 )
57.69%
ด้านการศึกษา ( 6 )
7.69%
ด้านสุขภาพและอนามัย ( 0 )
0.00%
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ ( 21 )
26.92%
ด้านแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค ( 5 )
6.41%
ด้านการบริการประชาชน ( 1 )
1.28%