หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 

 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาน้ำเพื่ออุปโภค และน้ำใช้ในการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการและการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา
 

 

 
   

การพัฒนาคมนาคมและการขนส่ง

การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

การพัฒนาผังเมืองและควบคุมอาคาร

การส่งเสริมอาชีพทันสมัย

การส่งเสริมสวัสดิการสังคม

การพัฒนาการศึกษา

การพัฒนาการสาธารณสุข

การป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด

การส่งเสริมประชาธิปไตย

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การรักษาความสงบเรียบร้อย

การส่งเสริมการลงทุน

การส่งเสริมพาณิชยกรรมทันสมัย

การส่งเสริมการท่องเที่ยว

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาการบริหารจัดการ

การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจารีต

การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น