หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นางสาวยุพาวดี แก้วกล้ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายม


นายประสิทธิ์ เสียงไพเราะ
รองปลัด อบต.นายม
 
 


นางจารุวรรณ อยู่นิ่ม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนิต ถานันตา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางภัคจิรา จุมปา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางมิ่งขวัญ ชัยวงษ์ฝัน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางสุชาดา โฉมอุปฮาด
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวอัจฉรา เสียงดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นายประจักษ์ ปิ่นปัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้