หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
 
         
หมู่ที่ 1 บ้านหนองผักบุ้ง

ถนนลูกรัง จำนวน 6 สาย

ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย

ถนน คสล. จำนวน 2 สาย
หมู่ที่ 2 บ้านนายม

ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย

ถนน คสล. จำนวน 2 สาย
  หมู่ที่ 3 บ้านนายม
 
ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย
 
ถนน คสล. จำนวน 3 สาย          
  หมู่ที่ 4 บ้านนายม
 
ถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย
ถนน คสล. จำนวน 5 สาย
  หมู่ที่ 5 บ้านหัวนา
 
ถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
 
ถนน คสล. จำนวน 1 สาย          
  หมู่ที่ 6 บ้านขมวด
 
ถนนลูกรัง จำนวน 7 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
 
ถนน คสล. จำนวน 1 สาย          
  หมู่ที่ 7 บ้านวังมะช่อ
 
ถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
  หมู่ที่ 8 บ้านถ้ำน้ำบัง
 
ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย
 
ถนน คสล. จำนวน 2 สาย          
  หมู่ที่ 9 บ้านน้ำโจน
 
ถนนลูกรัง จำนวน 4 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
 
ถนน คสล. จำนวน 1 สาย          
  หมู่ที่ 10 บ้านท่าเมี่ยง
 
ถนนลูกรัง จำนวน 1 สาย
ถนน คสล. จำนวน 4 สาย
  หมู่ที่ 11 บ้านฝากห้วย
 
ถนนลูกรัง จำนวน 10 สาย
ถนน คสล. จำนวน 2 สาย
  หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง
 
ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
  หมู่ที่ 13 บ้านหัวช้าง
 
ถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย
ถนน คสล. จำนวน 1 สาย
  หมู่ที่ 14 บ้านโคกบัวศรี
 
ถนนลูกรัง จำนวน 10 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
  หมู่ที่ 15 บ้านหัวนา
 
ถนนลูกรัง จำนวน 6 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 1 สาย
 
ถนน คสล. จำนวน 1 สาย          
 
 
         
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย จำนวน 17 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 48 แห่ง

บ่อน้ำตื้น จำนวน 46 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 25 แห่ง

ประปาขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

ประปาขนาดกลาง จำนวน 12 แห่ง

ประปาภูเขา จำนวน 2 แห่ง
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
คลอง มีดังนี้
   
คลองห้วยบ้าน , คลองห้วยนา หมู่ที่ 1  
คลองห้วยบ้าน , คลองห้วยนา หมู่ที่ 2
   
คลองห้วยบ้าน หมู่ที่ 3  
คลองวังชมภู หมู่ที่ 4
   
คลองห้วยบ้าน , คลองห้วยโปร่ง หมู่ที่ 5  
คลองน้ำโตน , คลองวังยาง หมู่ที่ 6
   
คลองซับไม้แก่น หมู่ที่ 7  
คลองวังชมภู , คลองน้ำโจน หมู่ที่ 9
   
คลองท่าเมี่ยง หมู่ที่ 10  
คลองสำโรง , คลองใหญ่ หมู่ที่ 12
   
คลองท้ายบึง หมู่ที่ 13  
คลองเข็ม , คลองน้ำหลุม หมู่ที่ 14
   
คลองห้วยนา , คลองห้วยโปร่ง หมู่ที่ 15        
 
เหมือง มีดังนี้
   
เหมืองนาจำปัง หมู่ที่ 1  
เหมืองนาแรง , เหมืองนาโพน หมู่ที่ 2
   
เหมืองกลาง , เหมืองแรง , เหมืองหน้าบ้าน หมู่ที่ 3  
เหมืองในกลางบ้าน หมู่ที่ 4
   
เหมืองนาลิง , เหมืองตาเอ๋ หมู่ที่ 5  
เหมืองนาลุงใต้ , เหมืองนาทุ่งเหลือ หมู่ที่ 6
   
เหมืองนาลุง หมู่ที่ 9  
เหมืองโคกสมอ , เหมืองนาแค หมู่ที่ 14
   
เหมืองกลาง หมู่ที่ 15        
 
น้ำตกขนาดเล็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
   
น้ำตกโตน    
น้ำตกคลองสำโรง  
 
แม่น้ำน้ำป่าสัก จำนวน 1 สาย
 
บึงน้ำบัง จำนวน 1 แห่ง
 
หนองจำปัง จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างขาดความอุดมสมบูรณ์ เพราะป่าไม้ถูกทำลาย จึงทำให้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ