หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำ
 
โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ปัจจุบันมีการเกิดสาธารณภัย ทั้งที่เป็นธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์โดยตรงสร้างความสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สินในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมากซึ่งการเกิดสาธารณภัยต่างๆ จะต้องมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้ามาช่วยในงานบรรเทาสาธารณภัย ตามขีดความสามารถของหน่วยงานและลักษณะของภัยพิบัติ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่ต้องการให้มีการขยายเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ให้เต็มพื้นที่ตามสัดส่วนประชากร เพื่อพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ      
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ได้มีการส่งเสริมให้อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและระงับอัคคีภัย ได้ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่      ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความรู้เท่าทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถร่วมกันป้องกันและบรรเทาภัยที่เกิดขึ้นให้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพ    และถูกต้องตาม หลักวิชาการมากขึ้น อันจะทำให้ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลนายม จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  นี้ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 09.48 น. โดย คุณ กมลลักษณ์ ช่างทอง

ผู้เข้าชม 190 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย