หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นายโกมินทร์ ปิ่นปัก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายม
 


นายพิทยา มาอ่อน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายม


นางสาวยุพาวดี แก้วกล้ำ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายม
 
 


นายเกษม เพ็งแก่นแท้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หมู่ที่ 1


นางกัญชพร สนิทแจง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หมู่ที่ 2


นายสิงห์โต วันทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หมู่ที่ 2


นางคูณ เมืองดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หมู่ที่ 3


นายบุญเจียม ปลาเข็มทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หมู่ที่ 3


นายสุชาติ แดงโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หมู่ที่ 4