หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
วิสัยทัศน์ อบต.นายม

" สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน "
นายวสันต์ เรืองฮุย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หลวงพ่อพระนอน วัดพระนอน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวนายม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำบัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
 

     
  องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป  
     
  ติดต่อ อบต.นายม โทร : 0-5677-1334  
      
 
 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เปืดให้บริการแล้วค่ะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 056-771-334 ค่ะ อบต.นายม ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
 


 

 
 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 151  
 
พช 0023.3/ว 2763 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 245 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ว่าด้วยมาตรฐานทั่วไป  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 2766 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ครั้งที่ 4-2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2765 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2764 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2769 ขอแจ้งหนังสือเรื่อง ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมรักษ์โลก  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 2767 ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 2797 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 2  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.2/ 7019 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 27 พ.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 6859 ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร  [ 26 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.1/ว 2723 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ ฯ  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
พช.0023.1/ว241 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ครั้งที่2/2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
พช0023.3/ว 2714 โครงการฝึกอรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ อปท.(e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 237 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเอง เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 2703 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ งวดที่ 1  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 238 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เเละระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 239 โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว240 เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game)  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่พช 0023.3/ว 2668 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ค. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 2667 อนุบัญญัติที่ออกตามความพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งเเวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 23 พ.ค. 2565 ]    
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1565  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการเสริมสร้างศักยภาพการสรรหาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.6/ว1556  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญบุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 4/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1564 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
เปิดระบบสารสนเทศการรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.7/ว1560  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอแจ้งรายชื่อสถานศึกษา(เพิ่มเติม)โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ)สำหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ค. 2565 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 เพิ่มเติม รุ่นที่ 54 - 56 สน.คท. มท 0808.4/ว1559  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญส่งผลงานการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2565 กสธ. มท 0819.2/ว1563  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย : (สานพลังร่วมหยุดวิกฤติ Learning Loss จากปฏิบัติการทางสังคมสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1555  [ 27 พ.ค. 2565 ]
ยกเลิกการเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1551,1552  [ 26 พ.ค. 2565 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1549  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อมูลพื้นฐานประจำโรงเรียน กศ. มท 0816.5/ว1543  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3609  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1450 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กม. มท 0804.6/ว1507  [ 26 พ.ค. 2565 ]
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2565) กพส. มท 0810.6/ว1513  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การติดตามรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1544 [เอกสารแนบ]  [ 26 พ.ค. 2565 ]
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1539  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว1478 [เอกสาร] [เอกสาร] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1479 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (ภายหลังสถานการณ์ COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816/ว1516  [ 25 พ.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1519  [ 25 พ.ค. 2565 ]
หนังสือสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว1517 [เอกสาร]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การอบรมพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์แกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้วยชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเสริมศักยภาพในการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะผ่านระบบออนไลน์ ด้วยรูปแบบ e-Learning ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1512  [ 25 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1504 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2565 ]
 
 
 

 
 
 
อบต.บ้านไร่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลบ้านไร่ จาก อบต.หนองโสน [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านหวาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหวาย ประจำเดือนมิ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ปากช่อง โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในกลุ่มผู้ป่วยโรคกระดูกและโรคกล้ามเนื้อ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ห้วยใหญ่ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรื [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.วังชมภู นางเนตรนภา ศรีแห่งโคตร นายกเทศมนตรีตำบลวังชมภู กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาล [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านไร่ เข้าร่วมอบรมส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำร้อน พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บ้านสันติสุข หมู่ที่9 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ. [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึ [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีเทพ รายงานสรุปยอดผู้ได้รับเบี้ยยังชีพแยกตามประเภท [ 27 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
อบต.ชอนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร เข้าร่วมการประเมิน LPA ประจำปี 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ปากช่อง ตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำร้อน แจกน้ำอุปโภคบริโภค หมูที่ 11 บ้านโคกสำราญ ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.บ้านไร่ นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.วังชมภู กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลวังชมภู พร้อมด้วย อสม.ชุมชน2 ออกรณรงค์ป้องก [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.นาป่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 [ 26 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
   


จ้างโครงการลงหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ห [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการลงหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ห [ 18 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอ [ 12 เม.ย. 2565 ]

 
 
 
 


 
วัดถ้ำน้ำบัง (5 พ.ย. 2564)    อ่าน 181  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 83  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 535  ตอบ 2  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 228  ตอบ 0  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เ (7 เม.ย. 2561)    อ่าน 2489  ตอบ 0  
 
 
 
 
     
     
 
 

  
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จักสาน
 
 
   

ป่าช้าคาเฟ่

วัดพระนอน

   
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.นายม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษา
  ด้านสุขภาพและอนามัย
  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค
  ด้านการบริการประชาชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.พ. 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 09-1027-8690
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10