หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
วิสัยทัศน์ อบต.นายม

" สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน "
นายวสันต์ เรืองฮุย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หลวงพ่อพระนอน วัดพระนอน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวนายม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำบัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
 

     
  องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป  
     
  ติดต่อ อบต.นายม โทร : 0-5677-1334  
      
 
 
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองฯ จ.เพชรบูรณ์ เปืดให้บริการแล้วค่ะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 056-771-334 ค่ะ อบต.นายม ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
 


 

 
 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 
พช 0023.5/ว 5103 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5095 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาพ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5114 ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา”DLA AWARD 2022” ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5115 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพระดับประเทศและการแข่งขันวิชาการและทักษะวิชาชีพสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองสองท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5112 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น พ. ศ 2566-2570  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5113 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ( Anti-Corruption Education)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 473 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท.  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 472 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 5057 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5056 แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พช0023.1/ว5059 การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 5064 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 5061 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 5060 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 5058 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ส. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ งวดที่ 2  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
ที่ พช 0023.3/ว 5055 การจัดส่งรายชื่อเเละรายงานการประเมินตนเอง SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับรองการการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.2/ ว 5074 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ครั้งที่ 82565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.3/ว 5073 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธาณณภัยของ อปท.  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พช 0023.5/ว 465 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565  [ 21 ก.ย. 2565 ]  
พช 0023.5/ว 466 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทยในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565  [ 21 ก.ย. 2565 ]  
 
การดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2980  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3035 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.2/ว3032  [ 26 ก.ย. 2565 ]
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กค. มท 0803.3/ว3025 [เอกสารแนบ]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
โครงการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 กศ. มท 0816.3/ว3019 [รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก]  [ 26 ก.ย. 2565 ]
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 

 
 
 
ทต.พุเตย ต้อนรับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จาก จ.แม่ฮ่องสอน [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พุเตย ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลพุเตย ขอรับบริจาคถุงใส่ทรายกั้นน้ำจำนวนมาก เพื่อน [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พุเตย วันที่ 27 ก.ย. 65 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ทต.พุเตย [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไขว่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะฯและกำหนดวันสอบ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บุ่งน้ำเต้า ซ่อมแซมพื้นที่คันคูห้วยหนองปลา หมู่ที่ 6 จากเหตุน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ตำบลบุ่งน้ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.ซับสมอทอด ประกาศสภาเทศบาลตำบลซับสมอทอด เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลซับสม [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดป่า การประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำร้อน รับผู้ป่วยหมู่7 เหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง มีอาการแน่นหน้าอก ชาแขนข้างซ้าย นำส่งรพ. [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดป่า การประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประม [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.นางั่ว ประกาศเทศบาลตำบลนางั่ว เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไ [ 27 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
ทต.พุเตย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พุเตย ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทอผ้าเด็กและเยาวชนอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูง [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.วังโป่ง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองเดื่อ ชุมชนค [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
   


จ้างก่อสร้างราวเหล็กกั้นรางระบายน้ำต่อจากเดิม หมู่ [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 13 (ตามแบบอบต. [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อถังขยะแบบล้อเลื่อน มีฝาปิด ขนาดความจุ 120 ลิตร [ 7 ก.ย. 2565 ]

 
 
 
 


 
วัดถ้ำน้ำบัง (5 พ.ย. 2564)    อ่าน 239  ตอบ 2  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 107  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (30 ม.ค. 2564)    อ่าน 568  ตอบ 2  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 252  ตอบ 0  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เ (7 เม.ย. 2561)    อ่าน 2526  ตอบ 0  
 
 
 
 
     
     
 
 

  
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จักสาน
 
 
   

ป่าช้าคาเฟ่

วัดพระนอน

   
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.นายม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษา
  ด้านสุขภาพและอนามัย
  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค
  ด้านการบริการประชาชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.พ. 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 09-1027-8690
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10