หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลพื้นฐาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
วิสัยทัศน์ อบต.นายม

" สร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน "
นายวสันต์ เรืองฮุย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายม
หลวงพ่อพระนอน วัดพระนอน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชาวนายม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำบัง
องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
1
2
3
4
5
   
 

     
  องค์การบริหารส่วนตำบลนายม ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลต่อไป  
     
  ติดต่อ อบต.นายม โทร : 0-5677-1334  
      
 
 
 
 


 

 
 
 
   
   
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
พช 0023.3/ว 3622 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 503 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ปี 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3623 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 506 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ส. 2560 ฉบับที่ 3 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 3646 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 3647 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ บำนาญ ไตรมาส 4 [ 14 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3611 หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.1/ว498 ขอส่งรายงานการประชุมผู้บริหารอปท.ครั้งที่6/2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.1/ว500 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.1/ว501 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.1/ว502 แจ้งคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.2/ว 3621 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 3624 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาส 4 [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.5/ว 3625 การโอนจัดสรรงบประมษณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ไตรมาส 4  [ 13 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 493 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 494 ขอความอนุเคราะห์ส่งสื่อประชาสัมพันธ์ [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3562 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3562 แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช 0023.3/ว 3571 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ระบบ NISPA ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]     
พช0023.5/ว3603 กำหนดหลักฐานการจ่ายเงินของอปท. [ 10 ก.ค. 2563 ]     
 
การบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2045  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัย (Save Zone,No New Face) (YouthTubers) กศ. มท 0816.5/ว2040  [ 10 ก.ค. 2563 ]
เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับงานเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่ อปท. สบ.พถ. มท 0807.2/ว2035  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 กสธ. มท 0819.2/ว2013  [ 10 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2034 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1994  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ขอขยายเวลาในการจัดส่งแบบคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2028  [ 10 ก.ค. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4028 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ก.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2027 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2009  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2014 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติการจบการศึกษาหลังจากวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2012  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10176-10251 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 งวดที่ 6/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2011 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.2/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10017-10020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2010  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10021-10096 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10097-10172 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
 
 
 

 
 
 
ทม.วิเชียรบุรี กิจกรรม 5 ส.สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สามแยก ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศสภากำหนดสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สามแยก ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.นางั่ว ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไตรมาส 3 [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นางั่ว ประกาศประเมินทุนทรัพย์สินที่ดิน [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หลักด่าน กิจกรรมอบรมให้ความรู้ หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงชั้นต้นแก่นักเรียน รร.บ้านห้วยล [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1219 
อบต.น้ำก้อ ประกาศอำเภอหล่มสัก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ สมัยวิสามัญ [ 14 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.ชนแดน #ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทม.วิเชียรบุรี ประกาศเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารที่ดำรง [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ซับสมอทอด ไข้เลือดออกโรคร้าย ที่มียุงลายเป็นพาหะ [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าพล โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ห [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง การตรวจรับพัสดุ วางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที 1 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.บัววัฒนา ประกาศเทศบาลตำบลบัววัฒนา เรื่อง ตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 1 [ 13 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
   


จ้างโครงการก่อสร้างคสล. หมู่ที่ 3 บ้านนายม กว้าง 2 [ 4 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ [ 4 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล(บ้านสมแปน)หมู่ที่ 11 กว้ [ 4 มิ.ย. 2563 ]

 
 
 
 


 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23 มี.ค. 2563)    อ่าน 324  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (6 ก.ค. 2562)    อ่าน 100  ตอบ 0  
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ องค์การบริหารส่วนตำบลนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เ (7 เม.ย. 2561)    อ่าน 2226  ตอบ 0  
 
 
 
 
     
     
 
 

  
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จักสาน
 
 
   

วัดพระนอน

วัดเสาธงทอง

   
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.นายม พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการศึกษา
  ด้านสุขภาพและอนามัย
  ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
  ด้านแหล่งน้ำอุปโภค - บริโภค
  ด้านการบริการประชาชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 14 ก.พ. 2561

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 09-1027-8690
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10