กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 


นางสาวยุพาวดี แก้วกล้ำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายมรองปลัด อบต.นายม
 
 


นางสมปอง ประกอบสมบัติ
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายเดชา ประชารัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางปัทมนันท์ สวยงาม
บุคลากร


นางสาววราภรณ์ พันธ์นายม
นักพัฒนาชุมชน


นางสาววิไลลักษณ์ รักษาบุญ
นักวิชาการศึกษา


นายพินิจ นพมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสมพร บัวแย้ม
รักษาการหัวหน้า ศพด.โรงเรียนบ้านขมวด