กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเทียว
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
   
 
 

 
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  [ 14 ม.ค. 2562 ]    
 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา Para Soil Cement  [ 14 ม.ค. 2562 ]    
 
1-หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 14 ม.ค. 2562 ]    
 
2-หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 14 ม.ค. 2562 ]    
 
ว32 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม  [ 14 ม.ค. 2562 ]    
 
1-แจ้งการจัดสรร โครงการสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ งวด 2  [ 11 ม.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 641